Nguyện con … cùng chư vị hộ chúng con cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng cữu huyền thất tổ của chúng con, và tất cả chúng sanh muôn loài thành tâm cúi đầu cung kính đãnh lễ. Cầu khi chúng con đãnh lễ thân biến ra muôn vàn ức thân đồng cung kính đãnh lễ:

CHÚ BIẾN THÂN:

OM MA NI MA NI PHỜ RA VA RA PHỜ RA VA RA RÚT DA PÁT MÊ MA HA PHỜ RA BỜ HÊ XÓA HA

(Khi đọc chú này nhờ chắp tay, co ngón trỏ lại, sau khi đọc chú xong búng ngón trỏ trở lên rồi cúi xuống lạy)

Nguyện con cùng tất cả chúng sanh đều tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, oan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp, những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con tiêu trừ vi tế hoặc, trần sa hoặc, nghiệp hoặc, lậu hoặc vi tế ngã chấp và pháp chấp của chúng con và cầu cho chúng con khai mở trí huệ để thấu hiểu tam tạng kinh điển, thấu hiểu chân lý hòa nhập vào Bồ Đề Tự Tánh thanh tịnh để những suy nghĩ, những lời nói và việc làm của chúng con luôn xứng với chân lý, luôn xứng với tâm ý Chư Phật Mười Phương để tự cứu độ mình và những chúng hữu tình ba cõi ra khỏi lầm mê sanh tử luân hồi. Con xin nguyện được ấn khả làm sứ giả của Như Lai để chuyển giáo pháp bí mật nhiệm mầu của Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài có tâm mong cầu đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, có tâm mong cầu lợi lạc giữa trần gian này. Cầu cho khắp tất cả chúng sanh muôn loài luôn được tinh tấn tu hành, phước đức trí huệ mỗi ngày được tăng trưởng để sớm được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh