Bài Giảng: Lời Nguyện Thứ 18 Của Đức Phật A Di Đà
Ngày Giảng: 2012
Đạo Tràng: Chùa Long Hương
Thời Lượng: 1 giờ 40 phút
Số Bài: 1

NỘI DUNG: giảng giải về lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A-DI-ĐÀ do Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải giáo thọ.

Lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh chí tâm tin mộ muốn sanh về cõi nước tôi nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, (trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng chánh pháp), thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

PHÂN ĐOẠN : 

06: 18  Ngài tu bồ đề hỏi Đức Phật khi các thiện nam tử, thiện nữ nhân khi phát tâm vô thượng bồ đề thì làm sao hàng phục và an trụ tâm.

06:44 Nói về 9 loại chúng sanh (Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh,hóa sanh, có hình sắc, không hình sắc,có tưởng, không tưởng,chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng.)

10:15 Đang được tiếp tục cập nhật…

 

lời nguyện thứ 18 của đức phật A Di Đà


lời nguyện thứ 18 của đức phật A Di Đà

 

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh