LỜI VĂN SÁM HỐI VÀ PHÁT NGUYỆN TRƯỚC KHI TỌA THIỀN

                              (Sư Phụ Thích Tuệ Hải dạy)

HÍT VÀO BẰNG MŨI THẬT SÂU CĂNG BỤNG DƯỚI,THỞ RA BẰNG MIỆNG HẾT HƠI XẸP BỤNG DƯỚI,CÀNG LÂU CÀNG DÀI CÀNG CHẬM THÌ CÀNG TỐT (BA LẦN)

SAU KHI HÍT THỞ BA HƠI RỒI MÌNH THẦM KHẤN NGUYỆN:

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

CON TÊN LÀ…,PHÁP DANH…,SINH NĂM…,ĐỊA CHỈ…

TRONG VÔ LƯỢNG KIẾP SINH TỬ VỀ TRƯỚC,DO VÔ MINH LẦM LẠC,BA NGHIỆP KHÔNG THANH TỊNH,DO THAM SÂN SI MÀ CON ĐÃ TẠO RẤT NHIỀU CÁC TỘI CHƯỚNG.ĐÃ LÀM CHO MỌI NGƯỜI MỌI LOÀI BỊ ĐAU KHỔ,BỊ BẤT AN,BỊ BỨC BÁCH.NHỮNG TỘI NGHIỆP CON LÀM CHO MỌI NGƯỜI BẤT AN ĐÓ,HÔM NAY CON XIN ĐƯỢC SÁM HỐI NHỮNG CÁI TỘI CON GÂY TẠO,CON CÓ NHỚ HOẶC CON KHÔNG NHỚ,CON CÓ BIẾT HOẶC CON KHÔNG BIẾT,CON CÓ NGHE HOẶC CON KHÔNG CÓ NGHE,CON CÓ NGHI HOẶC CON KHÔNG NGHI.TẤT CẢ NHỮNG CÁI TỘI LỖI ĐÓ GIỜ ĐÂY CON XIN SÁM HỐI TRƯỚC TAM BẢO.CÚI XIN CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG,ĐỨC TỪ PHỤ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT,CHƯ VỊ THÁNH HIỀN TỪ BI CHỨNG MINH VÀ GIA HỘ CHO CON.VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG CHÍ THÀNH SÁM HỐI NÀY MÀ CON TIÊU TRỪ ĐƯỢC TẤT CẢ NGHIỆP CHƯỚNG,BÁO CHƯỚNG,PHIỀN NÃO CHƯỚNG,OAN KHIÊN TRÁI CHƯỚNG NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP CỦA CHÚNG CON.ĐỂ CHO THÂN TÂM VÀ TAM NGHIỆP CON ĐƯỢC THANH TỊNH,ĐỂ CON NƯƠNG CHÁNH PHÁP TU HÀNH CHO ĐẾN NGÀY ĐƯỢC GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT.VÀ CON XIN THÀNH TÂM HƯỚNG VỀ CÁC OAN GIA TRÁI CHƯỚNG NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP,TRONG VÔ MINH LẦM LẠC TÔI ĐÃ LỠ LÀM CHO QUÝ VỊ ĐAU KHỔ,LÀM CHO QUÝ VỊ BẤT AN,LÀM CHO QUÝ VỊ PHIỀN MUỘN THÌ GIỜ ĐÂY TÔI CŨNG XIN HƯỚNG VỀ THÀNH TÂM SÁM HỐI.MONG QUÝ VỊ THA THỨ NHỮNG LỖI LẦM MÀ TÔI ĐÃ LỠ GÂY TẠO TRONG VÔ LƯỢNG KIẾP VỀ TRƯỚC.VÀ TÔI XIN NGUYỆN ĐEM TẤT CẢ CÔNG ĐỨC TU HÀNH NÀY HƯỚNG VỀ CÁC VỊ,MONG RẰNG TẤT CẢ CHÚNG TA XÓA BỎ HẾT TẤT CẢ NHỮNG CÁI THÙ HẰN OÁN HẬN,ĐỂ CHÚNG TA TRỞ THÀNH BẠN LỮ CÙNG NHAU HƯỚNG ĐẾN ĐẠO QUẢ VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC.(lần 1)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT  

CON TÊN LÀ…,PHÁP DANH…,SINH NĂM…,ĐỊA CHỈ…  

CON THÀNH TÂM KÍNH LỄ CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG,ĐỨC TỪ PHỤ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT,CHƯ VỊ THÁNH HIỀN.CON ĐÃ TRẢI QUA VÔ LƯỢNG KIẾP SINH TỬ VỀ TRƯỚC,DO VÔ MINH LẦM LẠC BA NGHIỆP CON ĐÃ LỠ TẠO NHỮNG TỘI NGHIỆP GÂY BẤT AN ĐAU KHỔ PHIỀN HẬN CHO NHIỀU NGƯỜI NHIỀU LOÀI CHÚNG SANH.GIỜ ĐÂY CON XIN THÀNH TÂM SÁM HỐI TẤT CẢ NHỮNG LỖI LẦM NHỮNG TỘI NGHIỆP CỦA CON.NHỮNG TỘI NGHIỆP NÀO MÀ CON CÓ BIẾT HOẶC CON KHÔNG BIẾT,CON CÓ NGHE HOẶC CON KHÔNG NGHE,CON CÓ NGHI HOẶC CON KHÔNG NGHI,CON CÓ NHỚ HOẶC CON KHÔNG NHỚ,TẤT CẢ ĐỀU XIN ĐƯỢC TỎ BÀY THÀNH TÂM SÁM HỐI .CẦU TRÊN CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG,ĐỨC TỪ PHỤ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT,CHƯ VỊ THÁNH HIỀN,CHƯ VỊ LONG THIÊN HỘ PHÁP CHỨNG BIẾT ĐƯỢC CÁI LÒNG THÀNH SÁM HỐI CỦA CON VÀ CHO CON ĐƯỢC TIÊU TRỪ TẤT CẢ NHỮNG NGHIỆP CHƯỚNG BÁO CHƯỚNG,PHIỀN NÃO CHƯỚNG.TIÊU TRỪ NHỮNG OAN KHIÊN TRÁI CHƯỚNG NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP,NHỮNG ĐỊNH NGHIỆP VÀ BẤT ĐỊNH NGHIỆP CỦA CHÚNG CON.ĐỂ CHO BA NGHIỆP CON ĐƯỢC THANH TỊNH NƯƠNG CHÁNH PHÁP TU HÀNH ĐỂ ĐƯỢC GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT NGAY TRONG ĐỜI NÀY. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

CHÚNG TÔI CŨNG XIN HƯỚNG ĐẾN NHỮNG OAN TRÁI NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP,NHỮNG CÁI OAN NGHIỆP MÀ NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP TRONG SANH TỬ MÀ TÔI ĐÃ LỠ GÂY ĐAU KHỔ,GÂY BẤT AN,GÂY PHIỀN HẬN CHO QUÝ VỊ.CŨNG VÌ THAM SÂN SI,CŨNG VÌ VÔ MINH LẦM LẠC MÀ TÔI ĐÃ LỠ GÂY TẠO NHỮNG TỘI NGHIỆP.GIỜ ĐÂY XIN HƯỚNG VỀ CÁC VỊ  THÀNH THẬT SÁM HỐI TẤT CẢ NHỮNG LỖI LẦM ĐÃ GÂY TẠO.MONG QUÝ VỊ XẢ BỎ NHỮNG CÁI PHIỀN HẬN,NHỮNG CÁI OÁN HỜN HƯỚNG VỀ CHÚNG TÔI,CHÚNG TÔI NGUYỆN ĐEM TẤT CẢ CÔNG ĐỨC TU HÀNH CỦA MÌNH HỒI HƯỚNG ĐẾN CHO QUÝ VỊ,MONG CÁC VỊ TAN BIẾN,RŨ BỎ TẤT CẢ NHỮNG CÁI PHIỀN HẬN,NHỮNG OÁN HỜN,ĐỂ CHÚNG TA TRỞ THÀNH PHÁP LỮ NƯƠNG NHAU TU HÀNH CHO ĐẾN NGÀY ĐƯỢC GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT (lần 2)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

CON TÊN LÀ…,PHÁP DANH…,NĂM SINH…,ĐỊA CHỈ…

TRONG SINH TỬ VÔ LƯỢNG KIẾP VỀ TRƯỚC,DO SI MÊ LẦM LẠC,DO BA NGHIỆP THAM SÂN SI MÀ CON ĐÃ TẠO NHỮNG TỘI LỖI.NHỮNG ĐIỀU CON MÀ ĐÃ GÂY TẠO,CON CÓ NHỚ HOẶC CON KHÔNG NHỚ,CON CÓ BIẾT HOẶC CON KHÔNG BIẾT,CON CÓ NGHE HOẶC CON KHÔNG NGHE,CON CÓ NGHI HOẶC CON KHÔNG NGHI.TẤT CẢ NHỮNG CÁI TỘI LỖI ĐÓ GIỜ ĐÂY CON XIN TỎ BÀY THÀNH TÂM SÁM HỐI,CẦU TRÊN CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG,ĐỨC TỪ PHỤ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT,CHƯ VỊ THÁNH HIỀN TỪ BI CHỨNG MINH VÀ GIA HỘ CHO CON ĐƯỢC TIÊU TRỪ TẤT CẢ NHỮNG NGHIỆP CHƯỚNG BÁO CHƯỚNG,PHIỀN NÃO CHƯỚNG,OAN KHIÊN TRÁI CHƯỚNG NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP. NHỮNG ĐỊNH NGHIỆP VÀ BẤT ĐỊNH NGHIỆP,ĐỂ CHO TAM NGHIỆP CỦA CON ĐƯỢC THANH TỊNH ĐỂ CON NƯƠNG THEO CHÁNH PHÁP TU HÀNH CHO ĐẾN NGÀY GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT.XIN HƯỚNG TÂM ĐẾN TẤT CẢ CÁC OAN KHIÊN TRÁI CHƯỚNG NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP,TRONG SANH TỬ VÔ LƯỢNG KIẾP VỀ TRƯỚC CHÚNG TÔI CŨNG VÌ BA NGHIỆP THAM SÂN SI, VÌ SI MÊ CHẤP NGÃ MÀ CHÚNG TÔI ĐÃ GÂY NHỮNG LỖI LẦM ĐỐI VỚI QUÝ VỊ,LÀM CHO QUÝ VỊ PHIỀN HẬN,KHỔ ĐAU BẤT AN,THÌ GIỜ ĐÂY TÔI CŨNG THÀNH TÂM HƯỚNG VỀ CÁC VỊ SÁM HỐI.MONG CÁC VỊ THỨ THA NHỮNG LỖI LẦM MÀ TÔI ĐÃ LỠ TẠO.VÀ TÔI NGUYỆN ĐEM TẤT CẢ CÔNG ĐỨC TU HÀNH CỦA MÌNH HƯỚNG VỀ CÁC VỊ MONG CÁC VỊ XÓA SẠCH NHỮNG PHIỀN HẬN KHỔ ĐAU,THÂN TÂM ĐƯỢC THANH TỊNH NHẸ NHÀNG VÀ XIN NGUYỆN ĐƯỢC LÀM PHÁP LỮ VỚI CÁC VỊ VÀ CÙNG NHAU HƯỚNG ĐẾN ĐẠO QUẢ GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT (lần 3)

SÁM HỐI XONG THÌ KHẤN NGUYỆN   (BA LẦN)

NHỮNG NGƯỜI MỚI LẦN ĐẦU TIÊN MỞ LUÂN XA THÌ MỘT TAY (LÒNG BÀN TAY)ĐỂ LÊN GIỮA TRÁN VÀ MỘT TAY(LÒNG BÀN TAY)ĐỂ Ở TRÊN ĐỈNH ĐẦU.5 PHÚT THÌ ĐỂ TAY XUỐNG.TRONG ĐỜI CHỈ ĐỂ TAY MỘT LẦN DUY NHẤT

KHẤN NGUYỆN:

CON TÊN LÀ…PHÁP DANH…SINH NĂM… ĐỊA CHỈ…

HÔM NAY CON THÀNH TÂM HƯỚNG VỀ CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG,ĐỨC TỪ PHỤ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT,CHƯ VỊ TỔ SƯ,ĐỨC TỔ SƯ BỒ ĐỀ ĐẠT MA VÀ THẦY TUỆ HẢI.XIN CHO CON ĐƯỢC TIẾP NHẬN,KẾT NỐI,CÂU THÔNG,HÒA QUYỆN VÀ TAN BIẾN TRONG NĂNG LƯỢNG TƯ BI VÀ TRÍ TUỆ CỦA CHƯ PHẬT,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT,CHƯ VỊ TỔ SƯ,ĐỨC TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MÀ VÀ THẦY TUỆ HẢI

ĐỂ KHAI THÔNG TOÀN TRIỆT CÁC LUÂN XA CỦA CON,TỪ LUÂN XA 7 BÁCH HỘI,LUÂN XA 6 LÀ Ở THIÊN MÔN,LUÂN XA 5 LÀ Ở ĐẠI CHÙY,LUÂN XA 4 LÀ Ở LINH ĐÀI,LUÂN XA 3 LÀ Ở MỆNH MÔN,LUÂN XA 2 LÀ Ở TRƯỜNG CƯỜNG.TỪ TRƯỜNG CƯỜNG,MỆNH MÔN,LINH ĐÀI,ĐẠI CHÙY,THIÊN MÔN VÀ BÁCH HỘI ĐƯỢC KHAI THÔNG MỘT CÁCH TOÀN TRIỆT,ĐỂ THÂN CON ĐƯỢC KHỎE,TÂM CON ĐƯỢC AN,NƯƠNG CHÁNH PHÁP TU HÀNH CHO TỚI NGÀY ĐƯỢC GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT  (LẦN 1)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT   

CON TÊN LÀ…PHÁP DANH…SINH NĂM… ĐỊA CHỈ…

GIỜ ĐÂY CON XIN THÀNH TÂM CÚI ĐẦU CUNG KÍNH ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG,ĐỨC TỪ PHỤ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT,CHƯ VỊ TỔ SƯ,ĐỨC TỔ SƯ BỒ ĐỀ ĐẠT MA .GIỜ NÀY XIN CHO CON ĐƯỢC TIẾP NHẬN,KẾT NỐI,CÂU THÔNG,HÒA QUYỆN VÀ TAN BIẾN ĐƯỢC TRONG NĂNG LƯỢNG TƯ BI VÀ TRÍ TUỆ CỦA CHƯ PHẬT,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT,CHƯ VỊ TỔ SƯ,ĐỨC TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA VÀ THẦY TUỆ HẢI

ĐỂ KHAI MỞ TOÀN TRIỆT NĂNG LƯỢNG CỦA CON ,TỪ LUÂN XA 7 Ở BÁCH HỘI,LUÂN XA 6 LÀ Ở THIÊN MÔN,LUÂN XA 5 LÀ Ở ĐẠI CHÙY,LUÂN XA 4 LÀ Ở LINH ĐÀI,LUÂN XA 3 LÀ Ở MỆNH MÔN,LUÂN XA 2 LÀ Ở TRƯỜNG CƯỜNG.TỪ TRƯỜNG CƯỜNG,MỆNH MÔN,LINH ĐÀI,ĐẠI CHÙY,THIÊN MÔN VÀ BÁCH HỘI ĐƯỢC THÔNG LƯU,ĐỂ THÂN CON ĐƯỢC KHỎE,TÂM CON AN LẠC THANH TỊNH,CON NƯƠNG CHÁNH PHÁP TU HÀNH CHO TỚI NGÀY ĐƯỢC GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT   (LẦN 2)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT  

CON TÊN LÀ…PHÁP DANH…SINH NĂM… ĐỊA CHỈ…

GIỜ NÀY CON XIN THÀNH TÂM CÚI ĐẦU CUNG KÍNH ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG,ĐỨC TỪ PHỤ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT,CHƯ VỊ TỔ SƯ,ĐỨC TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA .XIN CHO CON ĐƯỢC TIẾP NHẬN,KẾT NỐI,CÂU THÔNG,HÒA QUYỆN VÀ TAN BIẾN TRONG NĂNG LƯỢNG TƯ BI VÀ TRÍ TUỆ CỦA CHƯ PHẬT,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT,CHƯ VỊ TỔ SƯ,ĐỨC TỔ SƯ BỒ ĐỀ ĐẠT MA VÀ THẦY TUỆ HẢI

ĐỂ CON KHAI THÔNG ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC LUÂN XA CỦA CON ,TỪ LUÂN XA 7 BÁCH HỘI,LUÂN XA 6 LÀ Ở THIÊN MÔN,LUÂN XA 5 LÀ Ở ĐẠI CHÙY,LUÂN XA 4 LÀ Ở LINH ĐÀI,LUÂN XA 3 LÀ Ở MỆNH MÔN,LUÂN XA 2 LÀ Ở TRƯỜNG CƯỜNG.TỪ TRƯỜNG CƯỜNG,MỆNH MÔN,LINH ĐÀI,ĐẠI CHÙY,THIÊN MÔN VÀ BÁCH HỘI ĐƯỢC KHAI THÔNG MỘT CÁCH TOÀN TRIỆT,ĐỂ THÂN CON HOÀN TOÀN ĐƯỢC KHỎE,TÂM CON HOÀN TÒAN ĐƯỢC AN LẠC VÀ THANH TỊNH,ĐỂ CON NƯƠNG CHÁNH PHÁP TU HÀNH CHO TỚI NGÀY ĐƯỢC GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT   (LẦN 3)

  NHỚ LẦN ĐẦU ĐỂ TAY 5 PHÚT THÌ ĐỂ XUỐNG XONG HÍT THỞ BÌNH THƯỜNG,HÍT VÀO BỤNG DƯỚI PHỒNG LÊN,THỞ RA BỤNG DƯỚI XẸP LẠI.CÓ BẤT KỲ CÁI SUY NGHĨ GÌ THÌ GIỜ NÀY PHẢI TẮT,PHẢI DỪNG,HƯỚNG TÂM VỀ CHƯ PHẬT,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT ĐỂ CHÚNG TA TIẾP NHẬN NĂNG LƯỢNG.

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh