Gạo Lứt Trắng:

1. Gạo lứt trắng NÀNG HOA

          Khuyến mãi mua 10kg tặng 02kg giá: 68.000đ/kg

2. Gạo lứt trắng Séng Cù Mường Lò Yên Bái

          Khuyến mãi mua 10kg tặng 02kg giá: 99.000đ/kg

3. Gạo lứt trắng Chiêm Hương Yên Bái

          Khuyến mãi mua 10kg tặng 02kg giá: 81.000đ/kg

4. Gạo lứt trắng Séng Cù Dâu (Gạo Thèn Sin) Lai Châu

          Khuyến mãi mua 10kg tặng 02kg giá: 68.000đ/kg

5. Gạo lứt trắng Séng Cù Than Uyên Lai Châu

          Khuyến mãi mua 10kg tặng 02kg giá: 81.000đ/kg

Gạo Lứt Xanh

1. Gạo lứt xanh NÀNG HOA

          Khuyến mãi mua 10kg tặng 02kg giá: 85.000đ/kg

2. Gạo lứt xanh Séng Cù Mường Lò Yên Bái

          Khuyến mãi mua 10kg tặng 02kg giá: 111.000đ/kg

3. Gạo lứt xanh Chiêm Hương Yên Bái

          Khuyến mãi mua 10kg tặng 02kg giá: 111.000đ/kg

4. Gạo lứt xanh Séng Cù Dâu (Gạo Thèn Sin) Lai Châu

          Khuyến mãi mua 10kg tặng 02kg giá: 111.000đ/kg

Lưu ý: Chương trình khuyến mãi không áp dụng cho gạo lứt đỏ.

Áp dụng từ 04/9 cho đến khi có thông báo mới

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh